باشگاه گویندگان

سجاد نعمت الهی صفاییان

متولد ۱۳۷۰
کارشناسی گردشگری
گوینده رادیو مهربانی
همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

معصومه رضوان بیدختی

متولد۱۳۷۸
کارشناسی مدیریت دولتی
گوینده رادیو مهربانی
همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

سپهر شهرکی

متولد ۱۳۷۶
کارشناسی ترجمه زبان فرانسه
گوینده رادیو مهربانی
همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

مهلا شمسایی

متولد ۱۳۷۹
کارشناسی جامعه شناسی
گوینده رادیو مهربانی
همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

هیلدا ماکوئی

متولد ۱۳۷۶
کارشناسی مدیریت مالی
گوینده رادیو مهربانی
همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

فریبا بلند

متولد ۱۳۷۹
کارشناسی شیمی
گوینده رادیو مهربانی
همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

مینا خوجانی

متولد ۱۳۶۵
کارشناسی حقوق
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

فرزانه اصغر زاده

متولد ۱۳۷۵
کارشناسی علوم ارتباطات
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

زینب فولادسر

متولد ۱۳۶۵
کارشناسی هنر
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

سیده فایزه سلطانی

متولد ۱۳۷۷
کارشناسی تکنسین اتاق عمل
گوینده رادیو مهربانی
همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

نفیسه علیدوست

متولد ۱۳۷۶
کارشناسی آشپزی ملل
گوینده رادیو مهربانی
همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

مهسا رمضانی

متولد ۱۳۷۸
کارشناسی مشاوره
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

نگار ترابی

متولد ۱۳۶۲
کارشناسی الهیات
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

دانیال کمالی محمدزاده

متولد ۱۳۷۷
کارشناسی روانشناسی
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

علیرضا حسنی

متولد ۱۳۶۵
کارشناسی برق
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

نفس ثریایی

متولد ۱۳۸۲
دیپلم تجربی
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

نفیسه دهقان

متولد ۱۳۷۶
کارشناسی بهداشت مواد غذایی
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

علی نظریان

متولد ۱۳۷۷
کارشناسی ترجمه انگلیسی
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

نیلوفر وفادار

متولد ۱۳۷۷
کارشناسی زیست سلولی
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

احمد رضا نقابی

متولد ۱۳۸۰
کارشناسی ترجمه زبان انگلیسی
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

کسری کرد

متولد ۱۳۷۲
کارشناسی ارشد مکانیک
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

نرگس رجایی

متولد ۱۳۸۲
دیپلم ریاضی
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

فریده کیوانلو

متولد ۱۳۷۱
کارشناسی علوم تربیتی
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از مهر ۹۸

فاطمه خافی

متولد ۱۳۷۴
کارشناسی حسابداری
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

حانیه زمانی

متولد۵۹
کارشناسی حسابدار
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

امیرحسین زراعتگر

متولد ۱۳۷۹
کارشناسی ترجمه انگلیسی
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از مهر ۹۸

آتنا عرب پور

متولد ۱۳۷۷
کارشناسی حسابداری
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از بهمن ۹۸

مسیحا حکم آبادی

متولد ۱۳۶۶
کارشناسی معماری
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

people
مریم حسینی

متولد ۱۳۵۴
کارشناسی ادبیات فارسی
گوینده رادیو مهربانی
شروع همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸