امید ۲

اولین فعالیت مهر-بان باشیم در خارج از شهر مشهد و در بیمارستان ولیعصر قم برگزار شد.
پخش گل و عیادت از بیماران بستری در بیمارستان بهانه ی مناسبی بود برای هم صحبتی با بیماران و پخش حس و حال خوب و کمک به بهبود روحیه بیماران ، طرحی که علاوه بر زیبایی ظاهری اش تاثیر مهمی در روند درمانی بیماران خواهد داشت و روحیه مثبت بیمار کلیدی ترین نکته برای درمان وی است