مجمع عکاسان

محسن پاشایی

متوید ۱۳۷۲
دانشجو کامپیوتر
همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

ملیکا پوراسکندری

متوید ۱۳۸۱
همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

فاطمه عارفخانی

متوید ۱۳۶۶
دانشجو خاکشناسی
همکاری با مهر_بان باشیم از مهر ۹۸

محمد امین نوری

متوید ۱۳۷۲
دانشجو برق
همکاری با مهر_بان باشیم از مهر ۹۷

علیرضا ناصری

متوید ۱۳۸۱
رشته ریاضی
همکاری با مهر_بان باشیم از آبان ۹۸

فاطمه محمودی بختیاری

متوید ۱۳۷۴
کارشناسی ارشد مترجمی زبان
همکاری با مهر_بان باشیم از شهریور ۹۸