مجمع گرافیست ها

طراحی پوستر ها  و بنرهای طرح های مختلف مهر-بان باشیم مثل : جمع آوری اسباب بازی و لوازم التحریر برای کودکان حاشیه شهر و …